วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

องค์กรในพระอุปถัมภ์

ทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์
มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา

ทรงเป็นประธานกรรมการ
คณะกรรมการอำนวยการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทรงเป็นผู้บังคับการพิเศษ
กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๕

ทรงเป็นนายทหารพิเศษ
กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์
กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายรือ
กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ
กรมราชองครักษ์

ทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์
คณะลูกเสือแห่งชาติ
ค่ายลูกเสือเพชรรัชต์
ชมรมคนรักวัง
มูลนิธิดุลยภาพบำบัดเพื่ออายุและสุขภาพ
มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
มูลนิธิวชิรพยาบาล
มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์
มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงพิจิตรจิราภา เทวกุล
มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนเพชรรัชต์
โรงเรียนศรีอยุธยา
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง
โรงเรียนสยามธุรกิจพณิชยการ
วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ
สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมมิตรภาพกีฬาแข่งนก
สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์
สมาคมสตรีอาสาสาสมัครรักษาดินแดน กรุงเทพมหานคร
สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย
สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย
สหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย
สโมสรลูกเสือกรุงเทพ
สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย
สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์
สโมสรเนตรนารีเพชราวุธ
สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย


ที่มา
http://th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ_เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา_สิริโสภาพัณณวดี
http://www.phyathaipalace.org/main/index.php/2009-02-16-02-45-22/2009-02-19-05-58-01

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น